Estás en:
  • Mapas >
  • Mapas destacados
Compartir

Mapas destacados

Ten dispoñibles para consulta 23 mapas:
Visor Atriga: inmobles de natureza rústica

Visor Atriga: inmobles de natureza rústica

O visor permite representar xeograficamente unha ou varias referencias catastrais sobre múltiples capas de información territorial útiles para realizar unha correcta valoración web das parecelas de rústica.

Visor SIOSE5K

Visor SIOSE5K

Nesta ferramenta recóllese a primeira base de datos e usos e coberturas simples do solo a escala 1/5.000 dos 82 concellos do Plan de ordenación do litoral.

Visor do plan PNOA10_Galicia

Visor do plan PNOA10_Galicia

Este visor aporta información das trueortos e das nubes de puntos dos concellos que participaron no proxecto durante os anos 2018 (Cambre, Carballo, Lugo, Oleiros, Pontevedra e Sanxenxo) e 2019 (Ames, Betanzos, Fene e Teo).
 

Visor web para os alleamentos de madeira da Administración forestal

Visor web para os alleamentos de madeira da Administración forestal

Visor cartográfico para facilitar a presentación das ofertas na tramitación electrónica das poxas públicas de madeira en montes xestionados pola administración forestal galega.

Visor web da Rede de Itinerarios de Interese Paisaxístico

Visor web da Rede de Itinerarios de Interese Paisaxístico

Proposta de itinerarios que poñen en valor a diversidade territorial de Galicia, expresada a través das distintas paisaxes e bens naturais e culturais.

Visor web do Modelizado de Vivendas

Visor web do Modelizado de Vivendas

Visor web para a xestión da información sobre as necesidades e os beneficios da rehabilitación enerxética do parque de vivendas.

Visor xeográfico de aproveitamentos forestais

Visor xeográfico de aproveitamentos forestais

Visor de información xeográfica que permite a visualización dos espazos suxeitos a algún réxime de protección ou afectados por algunha lexislación de protección do dominio público, conforme aos datos subministrados polos distintos órganos competentes.

Visor xeográfico do Plan Básico Autonómico

Visor xeográfico do Plan Básico Autonómico

O Plan Básico Autonómico reflicte as delimitacións das afeccións derivadas da lexislación sectorial que inciden sobre o territorio e inclúe os instrumentos de ordenación do territorio (plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal).

Visor xeográfico da guía de cor e materiais

Visor xeográfico da guía de cor e materiais

Visor de información xeográfica que permite consultar as fichas de datos en campo para a elaboración da guía de cor e materiais.

Visor xeográfico da Guía de valados

Visor xeográfico da Guía de valados

Visor de información xeográfica que permite ver as imaxes, as caracteristicas e a localización dos diferentes tipos de valados que aparecen na Guía de caracterización e integración paisaxística de valados.

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional CMAOT