Política de datos e servizos de acceso

Os problemas relativos á dispoñibilidade, calidade, organización, accesibilidade e posta en común de información espacial son comúns a un gran número de políticas e de temáticas, e fanse sentir nos diferentes niveis da autoridade pública. A resolución destes problemas require medidas que atendan ao intercambio, posta en común, acceso e utilización de datos espaciais interoperables e de servizos de datos espaciais, medidas que concirnen aos diferentes niveis da administración pública e aos diferentes sectores.

Na Directiva INSPIRE figuran os principios para compartir conxuntos de datos espaciais e servizos entre as administracións públicas dentro dos Estados membros. O artigo 17(8) da Directiva require o desenvolvemento de normas de aplicación para regular a prestación de acceso a servizos e conxuntos de datos espaciais dos Estados membros ás institucións e órganos da Comunidade Europea conforme unhas condicións harmonizadas. A definición das medidas concretas a implementarse queda baixo a responsabilidade de cada Estado membro e non está dentro do alcance de normas de aplicación.

Neste sentido, a Comisión Europea adoptou o Regulamento EC/268/2010, do 29 de marzo de 2010. A aplicación de disposicións de acordo con este Regulamento segue un enfoque por fases. Como unha regra básica, dentro de 18 meses desde a súa adopción, todos os acordos de INSPIRE entre as institucións europeas e os Estados membros deben seguir estas regras. Con todo, prevese un período de transición, que permite unha excepción aos acordos vixentes cando o Regulamento entre en vigor.

Os principais puntos que a Comisión Europea adaptou no Regulamento EC/268/2010, do 29 de marzo do 2010 son:

 • Os metadatos deben incluír as condicións que se aplican para acceder e facer uso da información xeográfica por parte das institucións comunitarias e organismos. Isto facilitará a avaliación das condicións específicas dispoñibles xa na etapa de procura de información.
 • Os Estados membros deben proporcionar acceso aos conxuntos de datos espaciais e servizos sen demora e, como moi tarde, dentro de 20 días despois da recepción dunha solicitude por escrito.
 • Se aos datos ou a servizos se accede baixo pago, os organismos e institucións da Comunidade teñen a posibilidade de solicitar aos Estados membros a información sobre como se calcularon os cargos.
 • Para salvagardar plenamente o dereito dos Estados membros a limitar a forma de compartir a información, cando isto comprometería o curso da xustiza, seguridade pública, defensa nacional ou as relacións internacionais, os Estados membros deben facer todo o posible para poñer medios para ofrecer o acceso aos datos sensibles en condicións restrinxidas (por exemplo, proporcionando conxuntos de datos xeneralizados). Baixo petición, os Estados membros deben dar as razóns a estas limitacións no intercambio de datos.

Directiva INSPIRE. Artigo 17. Posta en común dos datos

 1. Cada Estado membro adoptará medidas para a posta en común dos conxuntos de datos espaciais e servizos relacionados con eles entre as súas autoridades públicas, mencionadas no artigo 3, punto 9, letras a) e  b). Estas medidas permitirán que ditas autoridades públicas teñan acceso aos conxuntos e servizos de datos espaciais e poidan intercambiar e utilizar tales conxuntos e servizos a efectos do desempeño de funcións públicas que poidan incidir no medio ambiente.
 2. As medidas citadas no apartado 1 excluirán todo tipo de restricións que poidan orixinar obstáculos prácticos, que xurdan no punto de utilización, para a posta en común de conxuntos de datos espaciais e servizos relacionados con eles.
 3. Os Estados membros poderán permitir que as autoridades públicas que fornecen conxuntos de datos espaciais e servizos relacionados con eles concedan licenzas dos mesmos ás autoridades públicas ou ás institucións e órganos da Comunidade e/ou lles esixan o pago correspondente. Calquera destas taxas e licenzas deberá ser plenamente compatible co obxectivo xeral de facilitar a posta en común de conxuntos e servizos de datos espaciais entre as autoridades públicas. No caso de que se cobren taxas, estas deberán limitarse ao mínimo requirido para garantir a calidade e a subministración necesarias dos conxuntos e servizos de datos espaciais, xunto cunha marxe de beneficio razoable do investimento, á vez que se respectan os requisitos de autofinanciación das autoridades públicas que fornecen conxuntos e servizos de datos espaciais, se procede. Non poderán estar suxeitos a taxa algunha os conxuntos e servizos de datos espaciais que os Estados membros proporcionan ás institucións e órganos da Comunidade a fin de cumprir as súas obrigacións en materia de información en virtude da lexislación comunitaria relacionada co medio ambiente.
 4. Os acordos para a posta en común de conxuntos de datos espaciais e servizos relacionados con eles previstos nos apartados 1, 2 e 3 estarán abertos ás autoridades públicas mencionadas no artigo 3, punto 9, letras a) e b), doutros Estados membros e ás institucións e órganos da Comunidade para o desempeño de funcións públicas que poidan incidir no medio ambiente
 5. Os acordos para a posta en común de conxuntos de datos espaciais e servizos relacionados con eles, previstos nos apartados 1, 2 e 3, estarán abertos, sobre unha base de reciprocidade e de igualdade de trato, ás entidades instituídas mediante acordos internacionais dos que sexan parte a Comunidade e os Estados membros, para o desempeño de funcións que poidan incidir no medio ambiente
 6. Cando os acordos para a posta en común de conxuntos de datos espaciais e servizos relacionados con eles previstos nos apartados 1, 2 e 3 celebráronse de conformidade cos apartados 4 e 5, devanditos acordos poderán incluír esixencias establecidas pola lexislación nacional que impoñan condicións á súa utilización.
 7. Con todo o disposto no presente artigo, os Estados membros poderán limitar a posta en común cando iso poña en perigo o desenvolvemento dos procedementos xudiciais, a seguridade pública, a defensa nacional ou as relacións internacionais.
 8. Os Estados membros facilitarán ás institucións e órganos da Comunidade o acceso aos conxuntos de datos espaciais e servizos relacionados con eles en condicións harmonizadas. As normas de execución que regulen ditas condicións, destinadas a modificar os elementos non esenciais da presente Directiva, completándoa, adoptaranse con arranxo ao procedemento de regulamentación con control contemplado no artigo 22, apartado 3. Ditas normas de execución respectarán plenamente os principios establecidos nos apartados 1 a 3.