Rexistro de Cartografía de Galicia

O Rexistro de Cartografía de Galicia (RCG) créase mediante o Decreto 14/2017, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia, quedando adscrito ao Instituto de Estudos do Territorio. 

Os procedementos de inscrición e modificación no Rexistro de Cartografía de Galicia están regulados polo establecido na Sección 2ª (artigos do 23 ao 35) do Decreto 14/2017 (DOG Núm 33 do 16 de febreiro de 2017). Tal e como se recolle no propio Decreto:

A solicitude de inscrición deberá presentarse conforme ao modelo recolleito no anexo I e seguintes do DOG sinalado arriba, xunto coa documentación correspondente, e dirixirase ao Instituto de Estudos do Territorio.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do for­mulario normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia. 

Máis información

Solicitude Sede Electrónica

 

Rexistro de Cartografía
 

Nestes momentos non se dispón de rexistros que amosar.