Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartográfica

Órgano de coordinación técnica dos departamentos, organismos e entes da Administración autonómica galega

A Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartografía creouse polo Decreto 148/2003, do 9 de xaneiro, como un órgano de coordinación técnica dos departamentos, organismos e entes da Administración autonómica galega nas súas actuacións en materia de sistemas de información xeográfica e   cartográfica, adscrito inicialmente á Consellería de Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.

O Decreto 188/2003, do 27 de febreiro, modificou a súa adscrición desde a devandita consellería á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. Coa constitución da Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartografía, póñense en marcha a mesma e que se responsabilizará da coordinación técnica dos departamentos, organismos e entes da Administración Pública de Galicia nas súas actuacións en materia de sistema de información xeográfica, cartográfica e xeomática, coa súa adscrición ao Instituto de Estudos do Territorio dependente da Consellería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

As numerosas modificacións do Decreto 148/2003, do 9 de xaneiro, fan necesario recollelas nun só texto que permita finalizar con esta dispersión e facilite a súa manexo, polo que procede aprobar un novo decreto no que se recollan todas as modificacións anteriores e adáptese ás novas circunstancias.

A comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartografía póñense en marcha hoxe cos seguintes obxectivos concretos:

 • Garantir a homoxeneidade da información producida polos organismos públicos que forman parte
 • Favorecer a eficiencia no gasto público destinado a cartografía e sistemas de información xeográfica
 • Asegurar a dispoñibilidade pública e actualización dos datos xeográficos de referencia e optimizar a calidade da produción cartográfica oficial e a súa utilidade como servizo público
 • Promóvese deste xeito unha mellor organización dos servizos públicos de información xeográfica e cartográfica
 • É necesario sinalar que a constitución desta comisión é acorde coa política de austeridade da Xunta de Galicia, xa que os membros dela non recibirán remuneración económica, co criterio de xestionar e coordinar os recursos co menor custo posible para os cidadáns
 

Serán funcións propias da Comisión de Coordinación de Sistemas de Información   Geo­gráfica e Cartografía as seguintes:

 • Formulación e execución do Plan Cartográfico de Galicia
 • Coordinación das actividades cartográficas da Xunta de Galicia, así como das peticións e solicitudes en materia cartográfica das distintas consellerías respecto a outras administracións
 • Impulso e seguimento da Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia (IDEG)
 • Execución dos obxectivos e liñas de traballo que lles sexan asignadas no Plan Galego de Cartografía e Información Xeográfica
 • Dar soporte técnico á Comisión de Delimitación de Termos Municipais e á Comisión de Toponimia.
 • Análise das necesidades e da evolución da demanda de cartografía e información xeográfica de Galicia
 • Calquera outra función que poida ter relación coa natureza da Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartografía
 • GT1 Asentamentos e direccións
 • GT2 Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia (IDEG)
 • GT3 Administración local
 • GT4 Sistema de Información Urbanística (SIOTUGA)
 • GT5 Movilidade
 • GT6 Grupo de apoio á redacción do Plan Galego de Cartografía e Información Xeográfica