Directorio de servizos web

A información contida na Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia xestiónase de forma integrada e proporciona ás persoas usuarias o acceso, polo menos, aos seguintes servizos:

  • Servizos de localización que posibiliten a busca de conxuntos de datos xeográficos e servizos relacionados con eles, partindo do contido dos metadatos correspondentes, e que mostren o seu contido.
  • Servizos de visualización que permitan, como mínimo, mostrar, navegar, achegarse ou afastarse para concretar ou ampliar o campo de visión, moverse ou superpoñer os datos xeográficos, así como mostrar os signos convencionais e, opcionalmente, consultar os atributos dos datos xeográficos; deberá ser posible acceder a estes servizos de visualización directamente desde servizos de localización.
  • Servizos de descarga que permitan xerar copias de datos xeográficos, ou partes deles e, cando sexa posible, acceder directamente ao seu contido para construír servizos de valor engadido ou integralos na lóxica de aplicacións de usuario.
  • Servizos de transformación que permitan transformar os datos xeográficos para conseguir a súa interoperabilidade.
Directorio do catálogo
Biodiversidade
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da información relativa á Biodiversidade, na que atopamos capas de información coa localización das Árbores e Formacións Singulares e das Áreas Prioritarias e de Protección da Avifauna. Neste grupo tamén se inclúe a delimitación das áreas de presenza e a distribucións potenciais e prioritarias contempladas en varios plans de conservación, recuperación e xestión de especies ameazadas.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Distribución das especies;Lugares protexidos;Zonas suxeitas a ordenación, a restricións ou regulamentacións e unidades de notificación
Biodiversidade
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da información relativa á Biodiversidade, na que atopamos capas de información coa localización das Árbores e Formacións Singulares e das Áreas Prioritarias e de Protección da Avifauna. Neste grupo tamén se inclúe a delimitación das áreas de presencia e as distribucións potenciais e prioritarias contempladas en varios plans de conservación, recuperación e xestión de especies ameazadas.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Distribución das especies;Lugares protexidos;Zonas suxeitas a ordenación, a restricións ou regulamentacións e unidades de notificación
Cartografía básica de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da base cartográfica de referencia de Galicia, que constitúe a principal base topográfica do territorio.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Edificios;Elevacións;Entidades de poboación;Nomes xeográficos;Sistema de cuadrículas xeográficas;Uso do solo
Cuadrículas cartográficas de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización das cuadrículas das follas cartográficas das series nacionais e autonómicas.   

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Sistema de cuadrículas xeográficas
Cuadrículas cartográficas de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización das cuadrículas das follas cartográficas das series nacionais e autonómicas.  

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Sistema de cuadrículas xeográficas
Espacios naturais de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da información dos Espazos Naturais Protexidos composta por: Rede Natura 2000 (Zonas de Especial Protección para as Aves, Zonas Especiais de Conservación e Zonificación do Plan Director RN2000), Rede Galega de Espazos Protexidos (Parques Nacionais e Naturais, Humidais Protexidos, Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, Monumentos Naturais, Paisaxes Protexidas e Zonificación PORN-PN Fragas do Eume), Outros Espazos Protexidos (Espazos Privados de Interese Natural e Espazos Naturais de Interese Local) e Reservas da Biosfera.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Lugares protexidos