Normas técnicas de produción da cartografía de Galicia

Estas normas están destinadas a facilitar a definición, clasificación e produción dos obxectos xeográficos correspondentes a cada un dos temas nos que se pode dividir a información xeográfica.

Están compostas por unha información técnica que comprende:

  • Un marco común de identificación única dos obxectos xeográficos, a efectos de garantir a interoperabilidade entre eles.
  • A relación entre obxectos xeográficos dentro do mesmo tema e co resto de información xeográfica.
  • Os principais atributos e os correspondentes dicionarios e tesauros para a descrición clara dos datos xeográficos.
  • A dimensión temporal dos datos.
  • A metodoloxía de produción e actualización dos datos.

Segundo o artigo 17 do Decreto 14/2017, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia, a cartografía oficial realizada pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e polas entidades instrumentais do sector público autonómico, ou baixo a súa dirección e control, deberá suxeitarse ás normas técnicas de produción de cartografía de Galicia, sen prexuízo da necesaria observancia das restantes normas aplicables, conforme ao indicado no artigo anterior.

Os criterios orientativos para a elaboración das normas técnicas de produción da cartografía oficial de Galicia, tendo en cuenta a necesaria harmonización e homoxeneización cos criterios de produción cartográfica establecidos polos órganos competentes da Administración General del Estado e os organismos cartográficos nacionais e organizacións internacionais, están fixados no Plan Galego de Cartografía e Información Xeográfica.

Normas técnicas en vigor: