A Lei 14/2010, do 5 de xullo, sobre as infraestruturas e os servizos de información xeográfica en España (LISIGE) establece que para o normal desempeño das súas funcións en relación coa constitución e mantemento da Infraestrutura de Información Xeográfica de España (IIGE), o Consejo Superior Geográfico (CSG) determine a composición do Consello Directivo; nel estarán representados os tres niveis da Administración, expertos das Comisións do Consejo Superior Geográfico, e expertos en políticas de medio ambiente.

O CODIIGE ten a súa sede no domicilio do Instituto Geográfico Nacional (IGN), e este organismo facilita os recursos que precise o CODIIGE para o seu correcto funcionamento.

As Normas de funcionamento do Consejo Superior Geográfico establecen que o CODIIGE estará constituído por:

 • O Presidente, que será a persoa titular da Presidencia da Comisión Especializada da Infraestrutura de Datos Espaciais de España.
 • O Vicepresidente Primeiro, que será a persoa titular da Presidencia da Comisión Especializada de Normas Xeográficas.
 • O Vicepresidente Segundo, que será a persoa titular da Presidencia da Comisión Especializada de Nomes Xeográficos ou da Comisión Especializada do Plan Cartográfico Nacional.
 • Dous vogais representantes da Administración General del Estado propostos pola Comisión Permanente do CSG.
 • Cinco vogais representantes das Comunidades Autónomas propostos pola Comisión Territorial do CSG.
 • Un vogal representante das Administracións Locais proposto pola Comisión Territorial do CSG.
 • Tres vogais designados pola Comisión Permanente do CSG elexidos entre os xestores de nodos da IIGE.
 • O Secretario que será un funcionario superior do IGN/CNIG.

O CODIIGE exerce as seguintes funcións:

 • Coordinar a actuación e promover a participación dos distintos actores no seo da IIGE, aos efectos da Directiva 2007/2/CE pola que se establece unha infraestrutura de información espacial na Comunidade Europea (INSPIRE) e da Lei 14/2010, do 5 de xullo, sobre as infraestruturas e os servizos de información xeográfica en España.
 • Realizar o seguimento e a difusión da normativa que desenvolva a directiva INSPIRE.
 • Propor ao CSG os programas de traballo aos que fai referencia o art. 4.3. da LISIGE.
 • Colaborar na definición e actualización do Plan de Medios establecido na Disposición adicional cuarta da Lei 14/2010, do 5 de xullo, sobre as infraestruturas e os servizos de información xeográfica en España.
 • Propor ao CSG a arquitectura da IIGE, en cumprimento do Regulamento (CE) nº 976/2009, do 19 de outubro de 2009, no que se refire aos servizos de rede.
 • Propor ao CSG as normas de execución ás que fai referencia o Art.7.2 da LISIGE.
 • Propor ao CSG as normas e estándares que aseguren a interoperabilidade dos servizos en rede, aos efectos do Regulamento (CE) nº 976/2009, do 19 de outubro de 2009, polo que se executa a Directiva 2007/2/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire aos servizos en rede, e a súa modificación polo Regulamento (CE) 1088/2010, do 23 de novembro de 2010.
 • Propor ao CSG as normas e estándares que aseguren a interoperabilidade dos conxuntos e os servizos de datos espaciais na IIGE, aos efectos do Regulamento (UE) nº 1089/2010, do 23 de novembro de 2010.
 • Definir e dirixir o xeoportal IDEE.
 • Realizar o seguimento dos datos e servizos interoperables de IX accesibles na IIGE e analizar a súa conformidade coas Normas de execución de INSPIRE.
 • Establecer sistemas de aseguramento da calidade sobre os datos e servizos da IIGE.
 • Informar ao CSG e á CE sobre a arquitectura, datos e servizos da IIGE, aos efectos da Decisión 2009/442/CE da Comisión, do 5 de xuño de 2009, no que se refire ao seguimento e aos informes.
 • Reunir a información sobre os datos e servizos interoperables de IX accesible na IIGE, analizar a súa conformidade coas Normas de execución INSPIRE e informar do resultado ao CSG e á CE.
 • Establecer criterios e sistemas de avaliación da calidade para filtrar a información sobre os conxuntos e servizos de datos espaciais e os servizos en rede que forman parte de IIGE e que España, como Estado membro da Unión Europea, debe remitir anualmente á Comisión como resumo de control (“Monitoring”).
 • Dinamizar a actividade do Grupo de Traballo da Infraestrutura de Datos Espaciais de España (IDEE) e dos Grupos Técnicos de Traballo que considere conveniente constituír para analizar os extremos considerados nos puntos anteriores.