Directorio de servizos web

A información contida na Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia xestiónase de forma integrada e proporciona ás persoas usuarias o acceso, polo menos, aos seguintes servizos:

  • Servizos de localización que posibiliten a busca de conxuntos de datos xeográficos e servizos relacionados con eles, partindo do contido dos metadatos correspondentes, e que mostren o seu contido.
  • Servizos de visualización que permitan, como mínimo, mostrar, navegar, achegarse ou afastarse para concretar ou ampliar o campo de visión, moverse ou superpoñer os datos xeográficos, así como mostrar os signos convencionais e, opcionalmente, consultar os atributos dos datos xeográficos; deberá ser posible acceder a estes servizos de visualización directamente desde servizos de localización.
  • Servizos de descarga que permitan xerar copias de datos xeográficos, ou partes deles e, cando sexa posible, acceder directamente ao seu contido para construír servizos de valor engadido ou integralos na lóxica de aplicacións de usuario.
  • Servizos de transformación que permitan transformar os datos xeográficos para conseguir a súa interoperabilidade.
Directorio do catálogo
Espazos naturais de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da información dos Espazos Naturais Protexidos composta por: Rede Natura 2000 (Zonas de Especial Protección para as Aves, Zonas Especiais de Conservación e Zonificación do Plan Director RN2000), Rede Galega de Espazos Protexidos (Parques Nacionais e Naturais, Humidais Protexidos, Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, Monumentos Naturais, Paisaxes Protexidas e Zonificación PORN-PN Fragas do Eume), Outros Espazos Protexidos (Espazos Privados de Interese Natural e Espazos Naturais de Interese Local) e Reservas da Biosfera.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Elevacións;Forestal;Instalacións de observación do medio ambiente;Lugares protexidos
Grandes áreas e comarcas paisaxísticas de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da delimitación das grandes áreas e as comarcas paixasísticas.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Elevacións;Forestal;Instalacións de observación do medio ambiente;Lugares protexidos
Grandes áreas paisaxísticas de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da delimitación das grandes áreas e as comarcas paixasísticas.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Elevacións;Forestal;Instalacións de observación do medio ambiente;Lugares protexidos
Hidrografía
Descarga
WMS
Augas de Galicia

Servizo que permite a visualización da información dos elementos hidrográficos de todas as masas de auga e elementos relacionados.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Hidrografía
Hidrografía
Visualización
REST
Augas de Galicia

Servizo que permite a visualización da información dos elementos hidrográficos de todas as masas de auga e elementos relacionados.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Hidrografía
Hidroxeoloxía de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da hidroxeoloxía de Galicia, elaborado a partir de consultas realizadas sobre a base cartográfica xeolóxica obtida por dixitalización do mapa xeolóxico de España 1:50.000 (proxecto MAGNA) do Instituto Tecnolóxico e Xeomineiro de España.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía