Paisaxe galega. Guía de estudios de impacto e integración paisaxística

Esta guía é un documento novo que se vincula ao procedemento de Declaración de Impacto Ambiental, acompañando ao Estudo de Impacto Ambiental, aínda que con natureza propia e suxeito a informe particular por parte da administración. En consecuencia publícase unha guía coa intención de axudar aos equipos redactores, axilizando os procedementos a través dunha documentación coherente co alcance da actuación e coa capacidade de acollida do territorio.

Nodo IDE Deputación de Lugo (IDEAL)

A Infraestrutura de Datos Espaciais da Administración lucense ofrece información xeorreferenciada da provincia de Lugo a partir dos datos da Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (EIEL).

A EIEL é o instrumento básico de análise e valoración das necesidades de dotacións locais a efectos da cooperación económica local do estado. Está elaborada polas deputacións provinciais de acordo a unha metodoloxía común, contándose coa colaboración técnica do Ministerio de Política Territorial.